Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa


Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady udzielania danych przez Klientów w ramach obsługi ich usług i dostaw spółki INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa. 
 2. Administratorem danych osobowych jest:
  INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa z siedzibą w SzczecinieAl. Wojska Polskiego 184C/10
  71-256 Szczecin
  REGON:381605914
  NIP: 8522650913
  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000754015.
  Adres e-mail: kontakt@gardenia-deweloper.pl
  zwana dalej dalszej części zwana „Administratorem”.

Ilekroć w niniejszej polityce prywatności mowa jest o RODO należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE.L.2016.119.1)

1. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1) realizacji na Państwa rzecz usług lub dostaw rzeczy oferowanych przez INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa, a w ramach tego w szczególności dla:
  a) przetwarzania zadawanych przez Państwa pytań;
  b) budowy bazy danych klientów oraz przetwarzania w takiej bazie danych utworzonej przez INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa,
  a w ramach tego na ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie, łączenie.
  Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w oparciu o przesłankę niezbędności do wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

  2) wykorzystywania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa, a w ramach tego na ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie, łączenie.
  Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  3) przekazania tych danych podmiotom zależnym lub powiązanym z INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa w szczególności deweloperom realizującym projekty inwestycyjne dla realizacji przez nich ich celów marketingowych, a w ramach tego na ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie, łączenie.

  Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  4) w przypadku Państwa danych pochodzących z profili społecznościowych w celu:
  a) umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilami Administratora, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń (w tym promocji, konkursów itp.) na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami.
  b) statystycznym i analitycznym,

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, na ich przetwarzanie jest warunkiem skorzystania z oferty Administratora, a w szczególności jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania.

2. Kategorie danych

Administrator przetwarza dane zwykłe w szczególności takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, imiona rodziców, serie i numery dokumentu tożsamości, dane jego ważności, numer pesel, stan cywilny i istnienie wspólności majątkowej lub jej brak, wybraną formę płatności, numer telefonu, adres email i inne.

3. Kontakt z Administratorem

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: rodo@gardenia-deweloper.pl lub adres korespondencyjny Al. Wojska Polskiego 184C/10, 71-256 Szczecin..
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 3. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 
 4. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.
 5. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 6. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. 
 7. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku, na początku rozmowy przekazywana jest informacja w tym zakresie. Rozmowy są rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię administratora.

4. Dane z mediów społecznościowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które weszły w interakcję z profilami społecznościowymi Administratora (w tym polubiły, dodały do grona znajomych, włączyły śledzenie profili Administratora itp.) prowadzonymi w ramach popularnych portali społecznościowych i w tym zakresie przetwarza dane tych osób udostępnione przez te portale społecznościowe.
 2. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilami Administratora, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń (w tym promocji, konkursów itp.) na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. W przypadku współpracy Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.
 4. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

5. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych.

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym i mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa.

6. Odbiorcy danych osobowych.

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, oraz firmom kurierskim. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. W szczególności Administrator może przekazywać Państwa dane do podmiotów przetwarzających takich jak:
  1) Microsoft,
  2) Google i Google Analitycs,
  3) Facebook i pixel Facebooka, Instagram,
  4) FORBIT Olena Fortuna, ul. Nastrojowa 27, Stara wieś, 05-830 Nadarzyn, jako dostawca systemu do obsługi strony internetowej, obsługi klientów, mailingu, wystawiania dokumentów księgowych i tworzenia baz danych
  5) HGTech Marcin Hińcz, ul. Waleriana Łukaińskiego 16, 71-207 Szczecin, jako podmiot dostarczający usług IT
  6) EOL Sp zoo, ul. 3go Maja 30, 70-215 Szczecin, jako dostawca usług księgowych;
  7) STREAMSOFT Sp zoo Sp k, Al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona góra, jako dostawca oprogramowania komputerowego
 3. Niezależnie od powyższego Administrator, w ramach realizacji umowy z Państwem może zostać zobowiązany do udostępnienia Państwa danych do:
  1) instytucji finansujących prowadzących rachunki powiernicze;
  2) instytucji finansujących zapewniających Państwu finansowanie transakcji;
  3) zarządców nieruchomości prowadzących obsługę nieruchomości;
  4) kancelarii notarialnych prowadzących umowy sprzedaży

7. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy.

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
 2. W przypadku potrzeby przekazania danych poza obszar EOG Administrator zwróci się z osobną informacją w tym temacie, zawsze przed przekazaniem takich danych.

8. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz przez czas potrzebny dla ochrony przed roszczeniami tj. przez okres przedawnienia roszczeń własnych i Klienta przedłużony o dodatkowe 12 miesięcy, a nadto:
  1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  2) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania, z zastrzeżeniem prawa Administratora do dalszego przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie przetwarza Państwa danych dla potrzeb automatycznego podejmowania decyzji, a w tym profilowania.

10. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Klientowi przysługuje prawo do:
  1) uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane;
  2) uzyskania kopii danych osobowych.
  W takim przypadku Klient wskazuje jakie dane chciałby otrzymać.
  Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Klient zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
  3) żądania sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły),
  4) żądania do usunięcia danych (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał),
  5) żądania ograniczenia przetwarzania (jeśli chce aby Administrator przetwarzał dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli aby dane zostały przechowane w związku z roszczeniami Klienta);
  6) sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku, gdy przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu.
  7) wycofania zgody na przetwarzanie w każdy momencie, w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda.
  Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
  8) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. Gdy w ocenie Klienta przetwarzanie danych narusza jego prawa Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Żądania i wnioski dotyczące realizacji praw Klienta w zakresie przetwarzania danych, można złożyć w formie pisemnej na adres: Szczecin, ul. Wojska Polskiego 184C/10 lub drogą e-mailową na adres: rodo@gardenia-deweloper.pl.
 4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności z jakiego uprawnienia Klient chce skorzystać, jakich czynności przetwarzania dotyczy żądanie (czy w całości czy tylko określonych form itp.)
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 6. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 7. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

11. Pliki cookies „ciasteczka”

 1. Nasza strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu małe pliki tekstowe, które instalowane są na Twoim urządzeniu, z którego przeglądasz naszą stronę internetową (pliki cookies).
 2. Zgodnie z przepisami wykorzystywanie plików cookies wymaga uzyskania zgody Użytkownika.
 3. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki.
 4. Zgodę tą można wycofać poprzez modyfikację ustawień przeglądarki i wyczyszczenie historii cookies.
  Szczegółowe zasady modyfikowania tych ustaleń pozostają dostępne na stronach internetowych dostawcy lub producenta przeglądarki internetowej.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies do polepszenia działania, wsparcia bezpieczeństwa, niezawodności strony, monitorowania sposobu korzystania z niej.
 6. W ramach naszej strony korzystamy z następujących plików cookies:
  1) admin_auth – pozwala ustalić czy użytkownik jest aktualnie zalogowany na stronie jako administrator;
  2) october_session – pozwala zapisać sesję użytkownika;
  3) _ga - Google Analitycs - pewnie dlatego, że plugin GA dla celów badania funkcjonowania strony internetowej;
  4) cookie-accept – zapisujący informacje czy użytkownik zaakceptował politykę cookies.
 7. W ramach naszej polityki stosowania cookies nie wykluczamy również korzystania z Facebook Pixel, który pozwala na badać i optymalizować kampanie reklamowe realizowane w ramach aplikacji Facebook.
 8. Niniejsza polityka dostępna jest na naszej stronie internetowej, a w przypadku wprowadzań zmian zostanie zaktualizowana.

12. Postanowienia końcowe

Administrator informuje, że w przypadku zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności, zmiany te publikowane będą na obecnych stronach internetowych.Porozmawiaj z nami

Umów rozmowę

Wypełnij formularz aby umówić rozmowę z działem sprzedaży mieszkań