Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicząc w ciążeniu na INVEST A&M-PROPRODUKCJA KACZOROWSKI komandytowa zw Szczecinie zamieszkałym z siedzibą za sztukę. 13 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w ochronie osób na rzecz ochrony danych i ochrony danych 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − Invest A&M-Projekt Sp. z oo Sp. k. z siedzibą w Szczecinie z racji na zbieranie danych osobowych od osób, których jedna odnosi się do danych, a konkretnie.


I. Administrator danych osobowych

INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwana dalej Administratorem.

Glin. Wojska Polskiego 184C/10 

71-256 Szczecin    

REGON:381605914

NIP: 8522650913

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000754015.

Adres email: kontakt@gardenia-deweloper.pl 


II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu:

 1. oferowania Pani/Panu do zakupu lokali oferowanych przez Administratora do sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO);
 2. w celach marketingowych usług i produktów własnych, jak i tych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).


III. Kategorie odnośnych danych

Informujemy, że przetwarzaniu podlegają dane zwykłe tj.:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres zamieszkania,
 3. Imiona rodziców,
 4. Serie i numery dokumentu tożsamości, dane jego ważności,
 5. Numer pesel,
 6. Stan cywilny i istnienie wspólności majątkowej lub jej brak,
 7. Wybraną formę płatności
 8. Numer telefonu,
 9. Adres email,


IV. Informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiórców jeżeli istnieją

Informujemy, że w przypadku przekazywania Pani/Pana danych odbiorcami będą podwykonawcy Administratora wspierający Administratora w realizowanych przez niego działaniach ale także spółki zależne Administratora, które podejmą się realizacji kolejnych inwestycji, którymi może być Pani/Pan zainteresowana.

W szczególności mogą to być przedsiębiorcy (w tym sp. z o.o. i spółki akcyjne) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kancelarie prawne, kancelarie notarialne, banki, instytucje finansujące, dostawcy usług w tym usług IT.


V. Informacje o zamiarze przekazania danych do odbiorcy w państwie trzecim 

INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do odbiórców w państwie trzecim.


VI. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach

Jako osoba, której dane dotyczą Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VII. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres oferowania przez INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa świadczonych przez nią usług i dostaw.


VIII. Prawo do cofnięcia zgody

INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa informuje, że przysługuje Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przy czym do cofnięcia zgody wystarczy wysłanie email na adres email: rodo@gardenia-deweloper.pl 


IX. Prawo do sprzeciwu

Z uwagi na to, że w części przetwarzanie odbywa się na podstawie istnienia ważnych interesów INVEST A&M-PROJEKT KACZOROWSKI spółka komandytowa informujemy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Panu danych opisanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Do wyrażenia sprzeciwu wystarczy wysłanie wiadomości email na adres rodo@gardenia-deweloper.pl 


X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o posiadane dane osobowe.Porozmawiaj z nami

Umów rozmowę

Wypełnij formularz aby umówić rozmowę z działem sprzedaży mieszkań